Το “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΠΑΣΕ” (Laboratory of Transportation Environmental Acoustics – LTEA), έχει ως στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των φοιτητών και ερευνητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΕΠΑΣΕ είναι αρωγός για τη δημιουργία νέων ερευνητικών κατευθύνσεων καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπολοίπων Εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Αναπλ. Καθ. Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (http://www.civ.uth.gr/files/bios/cv_Vogiatzis.pdf). Αποτελεί το πρώτο - στην σχετική θεματική ενότητα-Εργαστήριο στην Ελλάδα, είναι απόλυτα βιώσιμο, και προσελκύει σημαντικούς πόρους για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αναλυτικά, οι στόχοι του εργαστηρίου είναι:

 1. Η δημιουργία και υποστήριξη μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
 2. Η καθοδήγηση και εποπτεία διδακτορικής έρευνας μεθοδολογικού, θεωρητικού, επιστημονικού και τεχνικού περιεχομένου στο πλαίσιο των μεταφορών.
 3. Η συνεργασία με συναφή Ερευνητικά Κέντρα, Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα, Ιδρύματα και Τεχνολογικούς Οργανισμούς της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
 4. Η δημιουργία ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής, προκειμένου να προσελκύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ερευνητικές δραστηριότητες.
 5. Η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.
 6. Η δημοσίευση Επιστημονικών Άρθρων και Βιβλίων.
 7. Η συνεργασία με Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμους, Ερευνητικά Ινστιτούτα.
 8. Η δημιουργία ενός συνεχώς ενήμερου Εργαστηρίου διερεύνησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Συγκοινωνιακών Έργων με έμφαση στον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις Δονήσεις.

Οι επιμέρους Επιστημονικοί Τομείς της Ερευνητικής και Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι:

 • Διεξαγωγή Περιβαλλοντικών Ερευνών & Αξιολογήσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής ακουστικής και της αειφόρου διαχείρισης λειτουργίας Συγκοινωνιακών Έργων στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Παρακολούθηση και Διερεύνηση των Αλλαγών και Εξελίξεων στην Εθνική και Διεθνή Πολιτική προστασίας των επιπτώσεων στο αστικό & περιαστικό ακουστικό περιβάλλον.
 • Εφαρμογές Προηγμένης Τεχνολογίας Συστημάτων παρακολούθησης Αερόφερτου & Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου & Δονήσεων από την κατασκευή και λειτουργία Συγκοινωνιακών Εργων - Εκτέλεση ακουστικών μερήσεων αερόφερτου & εδαφομεταφερόμενου θορύβου & δονήσεων - Ανάπτυξη & Τεχνικές Προδιαγραφές Συστημάτων Παρακολούθησης Ακουστικού Περιβάλλοντος.
 • Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Θόρυβο & Δονήσεις κατά τη λειτουργία Χερσαίων (οδικά συστήματα και δίκτυα σταθερής τροχιάς), Αεροπορικών και Θαλάσσιων Συστημάτων Μεταφοράς.
 • Έρευνες Σκοπιμότητας Εφαρμογής Αντιθορυβικών & Αντιδονητικών Μέτρων προστασίας από τη λειτουργία Συγκοινωνιακών Συστημάτων.
 • Μετρολογία Δονήσεων και Τεχνικός Σχεδιασμός - Διερεύνηση αποτελεσματικότητας Αντικραδασμικών & Αντιδονητικών Διατάξεων Συστημάτων Σταθερής Τροχιάς (πλωτές πλάκες, ελαστομερείς εγκιβωτισμοί σιδηροτροχιών, συστήματα απορόφησης θορύβου συριγμών, κλπ.)
 • Πολεοδομική Ηχοπροστασία & Χωροταξικός-Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.
 • Ηχομόνωση – Ηχοπροστασία κατοικιών και λοιπών δεκτών ιδιαίτερης ευαισθησίας από τον περιβαλλοντικό συγκοινωνιακό θόρυβο.
 • Εφαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων & οδηγιών με έμφαση στον Περιβαλλοντικό Θόρυβο & Δονήσεις.
 • Τεχνικό & Περιβαλλοντικό Δίκαιο με έμφαση στην προστασία του ακουστικού αστικού τοπίου.
 • Ηχο-απορροφητικότητα οδοστρωμάτων.
 • Θεωρητικά – Δυναμικά Μοντέλα πρόβλεψης Αερόφερτου & Εδαφομεταφερόμενου Θορύβου & σχεδιασμού Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου & Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης της ηχορύπανσης.
 • Σχεδιασμός Αντιθορυβικών Πετασμάτων – Ηχοπετασμάτων διαφόρων τύπων συμπ. Πράσινων Ηχοπετασμάτων.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, μέσω του ΕΠΑΣΕ αναπτύσσεται ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει και θα καθοδηγεί τον φοιτητή και τον ερευνητή, θα συμβάλλει στη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και συνεπώς της αποτελεσματικότητας των εργασιών του Τμήματος.

Το ΕΠΑΣΕ χρησιμοποιεί εν μέρει την υφιστάμενη υποδομή του Τμήματος, αλλά συγχρόνως έχει ήδη προβεί στην απόκτηση και εγκατάσταση νέων τεχνολογικών εξοπλισμών που θα βοηθήσουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι ερευνητές του Εργαστηρίου, έχουν πρόσβαση σε προηγμένο εξοπλισμό και εξειδικευμένο λογισμικό, προκειμένου να βοηθηθούν και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Το πρωτότυπο και μοναδικό στον Ελληνικό χώρο Εργαστήριο, στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις κατά νόμο διαδικασίες. Ττο Τμήμα, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της λειτουργίας του Εργαστηρίου έχει διαθέσει τον απαραίτητο χώρο, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στο χώρο των μεταφορών.

Το κόστος λειτουργίας του Εργαστηρίου αφορά στην υποστήριξη συναφών μαθημάτων, εργαστηριακών δραστηριοτήτων, διπλωματικών εργασιών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, διδακτορικών διατριβών, εξυπηρέτησης του Τ.Π.Μ., άλλων τμημάτων του Π.Θ., και της κεντρικής βιβλιοθήκης του Π.Θ. και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες, το Εργαστήριο ήδη συμμετέχει σε ερευνητικά έργα, ενώ συνεχίζει και επιδιώκει την εμπλοκή του σε νέα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα οποία αναμένεται να καλύπτει μέρος των δαπανών του, ώστε να είναι πλήρως αυτοσυντηρούμενο. Οι λειτουργικές δαπάνες του Εργαστηρίου καλύπτονται από το λογαριασμό ΤΣΜΕΔΕ ή τον τακτικό λογαριασμό (κατά περίπτωση) που καταμερίζεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, όπως ακριβώς γίνεται και με όλα τα άλλα εργαστήρια που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν σε αυτό.